SAMU Software as a Service – Általános Szerződési Feltételek

Utoljára frissítve 2022.09.01-én.

 

Alapvető Rendelkezések

1.1.  A szerződéses partner az Atoll Technologies Zrt. (Capital Square Irodaház, Váci út 76, 1133 Budapest), a továbbiakban „Szolgáltató” és „Atoll”.

1.2. A jelen szerződés tárgyát képező Szoftver az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációval és a Szoftver elnevezésével együtt a Szolgáltató, mint Fejlesztő saját fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja a Szolgáltató. A Szoftver, továbbá annak elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen Szerződésben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben megengedett.

1.3. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen szerződést, mert a Szoftver bármilyen módon történő használatával, Ön, mint Felhasználó kötelező érvénnyel vállalja a jelen szerződés feltételeit.

1.4. Amennyiben a jelen szerződés feltételeit nem fogadja el magára nézve kötelezőnek, nem használhatja a Szoftvert.

1.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. A Szolgáltató legkésőbb 30 nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt emailben értesíti az Ügyfelet a tervezett változásokról. A változtatás hatálybalépéséhez szükséges az Ügyfél jóváhagyása. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül az Ügyfél nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek. Amennyiben az Ügyfél kifogással él, úgy az eredeti ÁSZF marad hatályban és a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a jóváhagyás megtagadásának következményeiről.

 

A Szolgáltatás általános bemutatása

2.1. A SAMU vállalati architektúra szoftver és a kapcsolódó üzleti paraméterezés csomag ( a továbbiakban: Szoftver) felhasználását a Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott időtartamra az általa bérelt, fokozott biztonságú szerveren, felhő alapú szolgáltatással, a Felhasználó számára egyedileg beállított virtuális felhasználói felületen, frissítéssel, karbantartással és a felhasználáshoz szükséges telefonos és online támogatással, internetkapcsolaton keresztül történő eléréssel biztosítja a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

PRÓBA verzió használata

3.1. Mielőtt a Szoftver felhasználása mellett döntene, Önnek módjában áll a Szolgáltató által erre a célra biztosított PRÓBA verziót kipróbálni. A kipróbálási periódust a Szolgáltató harminc napban határozza meg.

3.2. A PRÓBA verzió megrendeléséhez Önnek meg kell adnia a kapcsolattartó nevét, e-mail címét, telefonszámát, a cégnevét és az országot, és nyilatkoznia kell arról, hogy az adatokat a valóságnak megfelelően adta meg. Ön a Próba verzió igénylésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szoftver használatával összefüggésben e-mailen vagy telefonon közvetlenül kapcsolatba léphessen Önnel.

3.3. A Próba verzió használatba vételéhez szükséges, hogy határozott, elektronikus úton tett nyilatkozatával elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket.

3.4. A Próba verzió megrendeléséről az Ön által megadott e-mail címre haladéktalanul, de legfeljebb 2 órán belül visszaigazoló e-mail érkezik, amelyben található megerősítő link segítségével Önnek meg kell erősítenie a regisztrációját. A megerősítést követően a Szolgáltató a regisztráció megtörténtét visszaigazolja, és 2 munkanapon belül létrehozza az Ön által megadott adatok szerint az egyedi felhasználói fiókját. Ennek megtörténtéről a Szolgáltató e-mailben értesíti Önt és megküldi a fiók használatához szükséges belépési adatokat (URL, felhasználó név és jelszó) amelyekkel a PRÓBA verziót használatba veheti.

3.5. A regisztrálással, továbbá a PRÓBA verzió használatával Önnek módja nyílik arra, hogy a Szoftver működését kipróbálja, azonban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

3.6. Amennyiben a próba során Ön a Szoftver további, havidíjas felhasználása mellett dönt, úgy ezt a “MEGRENDELÉS” menü pont alatt megrendelheti a Szolgáltatást a Szolgáltatótól.

3.7. Amennyiben a próba időszak során Ön úgy dönt, hogy a Szoftvert nem kívánja a továbbiakban használni, úgy 30 napot követően a felhasználói fiókja deaktiválódik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben nem rendeli meg a Szolgáltatást, úgy 30 nap elteltével valamennyi adatot, amelyet a PRÓBA verzióban rögzített a Szolgáltató törölni fog, így ezeket Ön elveszti amennyiben nem mentette el, vagy nem mentette illetve exportálta ki a rendszerből.

 

Megrendelés és a Szoftver használatba vétele

4.1. Amennyiben meg kívánja rendelni a Szolgáltatást, úgy ezt a 3.2. pontban leírt adatok, továbbá az adminisztrációs joggal felruházni kívánt személy adatainak (név, kapcsolattartási adatok) és a felhasználók számának megadásával, valamint a választott előfizetési csomag megjelölésével a „Megrendelés” menüpont alatt teheti meg.

4.2. Ugyancsak a megrendeléskor kell nyilatkoznia arról, hogy a Szoftver felhasználási szerződést határozott időre, 12 hónapi időtartamra, vagy határozatlan időre kívánja megkötni.

4.3. A Szoftver megrendelésével Ön tudomásul veszi, hogy díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

4.4. A megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató 2 munkanapon belül létrehozza a Felhasználó szükségleteinek megfelelő számú felhasználót kezelni képes egyedi környezetet, elvégzi az ügyfél számára az egyedi beállításokat, és megküldi az adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező személy részére a belépési kódot (URL, felhasználási név és jelszó). A Szoftver a belépési kóddal használhatóvá válik a Felhasználó részére.

4.5. A megrendelésben feltüntetett számú felhasználó számára a további hozzáféréseket az adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező személy osztja ki.

4.6. A szerződés időtartama alatt Önnek módja van a választott előfizetési csomagot magasabb szintű csomagra váltania, illetve a megadott felhasználói számnál több felhasználói hozzáférést igényelnie. Ez esetben az előfizetési csomagok közötti díjkülönbözetet váltás napjától számítva a díjfizetési időszak arányos részére a Szolgáltató számlája alapján meg kell fizetnie.

4.7. A megrendeléssel a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató online vagy offline anyagaiban referenciaként hivatkozzon a Felhasználó személyére.

 

A szoftver használatára, az adatvagyon és a biztonsági mentések.

5.1. A Felhasználó adminisztrációs jogokkal rendelkező munkatársa osztja ki a megrendeléskor jelzett felhasználószám szerinti lehetséges egyedi hozzáféréseket a Felhasználó további munkatársainak. A felhasználó szám bővítése a Szoftver használata során a későbbiekben – külön díjfizetés ellenében – a Szolgáltatónál igényelhető.

5.2. A Felhasználó szoftver használata során azt a saját adataival tölti fel. Az így előállított adattartalom kizárólagosan a Felhasználó tulajdonát képezi.

5.3. A Szolgáltató naponta a teljes adatbázisra vonatkozó biztonsági mentést készít kizárólag annak érdekében, hogy a Felhasználónál bármilyen okból esetlegesen bekövetkező adatvesztés, vagy a Felhasználó téves adatbevitele esetén a Felhasználó adatvagyona helyreállítható legyen. A Szolgáltató 30 napig őrzi meg a lementett adatokat, ezen időn belül a mentési időszak bármelyik napjának megfelelő állapot visszaállítható. A 30 napon túli de 90 napnál nem régebbi mentések közül csak a hónap 1. és a 15. napján készült mentések kerülnek megőrzésre. A 90 napnál régebbi mentések közül csak a hónap 1. napján készült mentések kerülnek megőrzésre.

5.4. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy teljes adatbázis adattartalmát teljes egészében vagy részlegesen bármikor, folyamatosan vagy időszakonként szabványos XML formában kinyerje (exportálja).

5.5. A Szerződés megszűnése esetén a felhasználói felület további adatok feltöltését, vagy a feltöltött adatok kezelését már nem teszi lehetővé, de a Szerződés megszűnésétől számított 30 napig a Felhasználó a fiókjához hozzáférhet, és a feltöltött adatait kinyerheti (exportálhatja).

 

A Felhasználó kötelezettségei

6.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

6.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható. A Felhasználó felel a hálózati kapcsolat biztosításáért a saját munkaállomásaitól a Szolgáltatás “kilépő pontjáig”, azaz a Szolgáltató adatközpontja routeréig.

6.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait megfelelő biztonsági intézkedésekkel maga úgy kialakítani, hogy a biztonság, és a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.

6.4. A Felhasználó köteles a jelszavait, illetve a hozzáférési adatait biztonságosan tárolni és titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel.

6.5. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha felmerül annak veszélye, hogy azt egy harmadik fél megismerhette vagy ahhoz hozzáférhetett.

6.6. A Felhasználó tartozik az adatokat, melyeket a Szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menteni, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.

6.7. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.  A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programhiba megállapítására és kijavítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

6.8. A programhiba kijavítása a szolgáltatáshoz kapcsolódik és díjfizetéshez nem kötött. Ha a Felhasználónak olyan egyedi igénye van, amely a javítás kereteit meghaladja, akkor a Felhasználó a hibaelemzésért, és a hiba  megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

6.9. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

 

Díjfizetés

7.1. A Felhasználónak a Szolgáltató által közzétett listaár szerint, a megrendelés tartalmának megfelelő díjat kell a Szolgáltató részére megfizetnie. A feltüntetett árak nettó árak, amelyek után a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét a Szolgáltató felszámolja.

7.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időnként kedvezményes vagy promóciós árakat szabjon meg, illetőleg egyes speciális megrendelések esetén egyedi árképzés alkalmazzon.

7.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a díjakat módosítsa. A folyamatban lévő, határozott idejű megrendelések esetén a megrendelés időpontjában érvényes díj kerül felszámításra. A határozatlan időre szóló megrendelések esetén az adott díjfizetési időszakra a megrendelés időpontjában érvényes díj kerül kiszámlázásra, a következő díjfizetési időszakra pedig az adott díjfizetési időszak kezdő napján érvényes díj kerül felszámításra.

7.4. A díjfizetési időszak mind a határozott, mind a határozatlan idejű megrendelése esetén 12 hónap.

7.5. A szolgáltatás ellenértéke havidíjként kerül meghatározásra, azonban azt egy összegben a díjfizetési időszak teljes terjedelmére, 12 hónapra előre kell a felhasználónak megfizetnie.

7.6. A felhasználói fiók létrehozását követően a Szolgáltató megküldi a Felhasználó részére a megrendelt szolgáltatás ellenértékéről kiállított számláját, amelyet a Felhasználónak tizenöt napon belül a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással kell megfizetnie. Amennyiben a Felhasználó a fizetési határidőt elmulasztja, és a szolgáltatás díját nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató a felhasználói fiókot inaktívvá teszi mindaddig, amíg a Szolgáltatás ellenértéke számlájára jóváírásra nem került.

7.7. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértéke az esedékességtől számított 90 napon belül sem érkezik meg a Szolgáltató számlájára, úgy a szerződés megszűnik és a Felhasználó meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezt követően törli az ügyfél fiókját és adatait.

 

Szoftver felhasználási engedély

8.1. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint nem kizárólagos, nem átruházható, időben a szerződés tartamára korlátozott felhasználási jogot enged a Felhasználó részére a szerződés tárgyát képező Szoftveren.

8.2. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára és a jelen ÁSZF 13.1.-13.2. pontjaiban részletezett kiegészítő szolgáltatásokra korlátozódnak.

8.3. A felhasználási jog a Felhasználót a megrendeléskor megadott adatok szerint illeti meg, és a szerződésben meghatározott időtartamra szól.  A Szoftver által a Felhasználó számára biztosított felhasználói munkatér legfeljebb az előfizetésben rögzített felhasználószámmal érhető el.

8.4. A Felhasználó a Szoftvert a Szolgáltató külön írásbeli engedélye nélkül semmilyen jogcímen nem adhatja harmadik személy használatába, vagy nem teheti azt harmadik személy számára elérhetővé. Felhasználó tartozik a szoftver használata során minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a szoftverhez harmadik személy ne férhessen hozzá, különösen hogy az jogosulatlanul ne kerülhessen harmadik személy használatába.  Felhasználót kizárólagos felelősség terheli, hogy a Szoftver használatához szükséges adatokat megfelelő biztonsággal tárolja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy megakadályozza a szoftver akár Felhasználó valamely alkalmazottja, más szervezeti egysége, vagy harmadik személy részéről történő jogosulatlan felhasználását, és tartozik minden olyan információt haladéktalanul közölni Szolgáltatóval, amely ilyen esetre vonatkozik.

8.5. Amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy neve, illetve társasági formája megváltozott cégbírósági módosítás, átalakulás vagy felvásárlás esetén jogutódlással történő megszűnés miatt, úgy a program felhasználójának nevét a Szolgáltató a Szoftverben módosítja.

8.6. A Szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja.

8.7. Tilos a szoftver és az ahhoz kapcsolódó dokumentációk mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a Szoftvert és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt másolni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani, forráskódját visszafejteni, visszafordítani vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási céltól eltérően felhasználni.

8.8. A Szoftver neve a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos annak mindennemű jogosulatlan felhasználása.

8.9. Semmilyen szerzői jogot vagy más tulajdoni jogviszonyt feltüntető megjelölés nem törölhető, nem tüntethető el és nem módosítható a Szoftverben.

8.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés súlyos megszegésének számít, a Szolgáltató részéről azonnali felmondási okot és kártérítési valamint sérelemdíj fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a Szoftver felhasználását a Szolgáltató engedélye nélkül harmadik fél részére bármilyen módon átengedi, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt tilalmakat bármilyen módon megszegi.

 

A szerződés tartama, megszűnése

9.1. A szoftver felhasználási szerződés a Felhasználó döntése szerint határozott idejű, tizenkét hónapra szól, vagy határozatlan idejű.

9.2.  A Felhasználó a 12 hónap határozott időre szóló szerződést többször is jogosult egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbítani, vagy azt határozatlan idejűvé alakítani.

9.3. A Szerződést a Felhasználó bármikor, egyoldalú felmondással, a hónap utolsó napjára felmondhatja. A Szolgáltató ez esetben a tizenkét havi előre megfizetett felhasználási díjból a felmondást követő hátralévő hónapokra eső díjat a Felhasználónak banki átutalással visszafizeti.

9.4. A Szerződést a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltak megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szerzői jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem fizet vissza semmilyen már megfizetett díjat.

9.5. A szolgáltatatási díj megfizetésének elmaradása esetén a Szerződés a fizetési határidő utolsó napjának eredménytelen elteltét követő 90 nappal megszűnik, kivéve, ha a Felhasználó ez idő alatt utólagosan megfizette a szolgáltatási díjat.

9.6. A Szerződés megszűnésével megszűnik a Felhasználó felhasználási joga. A Felhasználó felhasználói fiókjából a szoftver már csak az adatbázis kimentése vagy kinyerése céljából érhető el, kizárólag adatolvasási jogosultsággal. A Szerződés megszűnését követő harminc nap elteltével a felhasználói fiók törlésre kerül.

9.7. A Szerződés megszűnését követő 60. nap elteltével a Felhasználó által a Szoftverbe feltöltött adatbázis törlésre kerül.

 

A Felhasználó felelőssége

10.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megsértése esetén a Felhasználó kártérítési és sérelemdíj fizetési kötelezettséggel tartozik.

10.2. A jelen ÁSZF VIII. pontjában foglalt felhasználási engedélyre vonatkozó rendelkezések megszegése és az ebből eredő jogosulatlan felhasználás esetén a Felhasználó tartozik 12 havi szolgáltatási díjnak megfelelő összegű sérelemdíjat megfizetni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató jogosult ezen felül követelni a Felhasználótól a jogosulatlan felhasználással okozott kára megtérítését is.

10.3. A Felhasználó a szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, amelynek összege egy havi szolgáltatási díj.

 

A Szolgáltató felelőssége

11.1. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a Szoftver jogtiszta, és hogy a termékleírásának (specifikációjának) megfelelően fog működni.

11.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó minden igényét.

11.3. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis.  A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során a Felhasználó valamennyi utasítást és tanácsot betartson és a megrendelés előtt számítógépeinek és internetes hálózatának paramétereit és a használt vagy használni kívánt szoftverek jellemzőit mérlegelje, illetőleg szükség esetén a Szolgáltató véleményét kikérje. A Felhasználó minden számítógépének, melyről a Szoftvert el kívánja érni, meg kell felelnie a Szoftver alapvető rendszerkövetelményének, amit a Szolgáltató a termékleírásban közzétesz.

11.4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal információ vagy adat vesztésért, illetve egyéb közvetett vagy közvetlen károsodásért (ideértve, de nem kizárt az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkat), amely a szoftver használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

11.5. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha harmadik személy jogosulatlanul behatol a Felhasználó fiókjába és az adatokban változtatásokat hajt végre, további adatokat visz be, vagy adatokat ment ki, vagy nyer ki a Felhasználó adatbázisából. Abban az esetben, ha felmerül a gyanúja annak, hogy harmadik személy megszerezte a Felhasználó belépéséhez szükséges adatokat, vagy a Felhasználó fiókjába jogosulatlanul behatolt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felé nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy feltételezése alaptalan, vagy ennek veszélyét biztonsággal meg nem szünteti. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának ilyen okból történő felfüggesztése esetén semmilyen felelősséggel, illetőleg kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

11.6. A Szolgáltató a szoftver folyamatos üzemeltetéséért 95%-os helytállást vállal. Az előre tervezett üzemszerű leállásokról a felhasználókat előzetesen értesíti. A Szolgáltató körültekintő eljárása ellenére is olykor előadódhat váratlan üzemszünet, vagy javítás miatti leállás. Ez esetben a Szolgáltató törekszik a felmerült hibák illetve az üzemszünet okát mielőbb kijavítani. Az üzemszünetből eredő kárért, a szolgáltatás átmeneti elérhetetlenné válásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

11.7. Kizárólag a Felhasználó felelős a Szoftverbe bevitt adatok jogszerűségéért, helyességéért, tejességéért, megfelelőségéért és azok felhasználásáért.  A Szolgáltató nem felel a jogellenes, illetve helytelen adatokból, vagy a jogellenesen, illetve helytelen adatbevitelből eredő hibákért, és az ezek következtében a Felhasználót ért kárért.

11.8. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a www.atollgroup.eu, samucloud.com, www.samucloud.com, samucloud.eu, www.samucloud.eu weboldalakra (továbbiakban: weboldalak) történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a weboldalakat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nemvagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vagy károkozásért való felelősségen túlmenően.

11.9. Szolgáltató kizár minden felelősséget aweboldalak használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.10. A weboldalak szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.11. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

11.12. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a weboldalak és a weboldalak használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldalak használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

11.13. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa okozott károkért fennálló felelősségét egy havi szolgáltatási díj összegében korlátozza.

 

Adatbiztonság

12.1. Szolgáltató a technika és a biztonság, gazdaságilag ésszerű szintjén biztosítja a Felhasználó által a Szoftverbe bevitt adatok biztonságos megőrzését és tárolását.

12.2. A Szolgáltató a Felhasználó adatait nem kutatja, azok megismerésére nem tesz semmilyen kísérletet, és azokat harmadik fél számára nem adja át, kivéve, ha erre a Felhasználó engedélyt ad. A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezései szerint a Felhasználó által bevitt adatokat megsemmisíti.

 

Támogatás, panaszkezelés

13.1. A Szolgáltató ügyfélszolgálatán munkanapokon 10 – 16 óra között (közép-európai idő  UTC +1) telefonos támogatást nyújt a Szoftver telepítésével és használatával kapcsolatos kérdésekben.

13.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címén a szoftver telepítésével és felhasználásával kapcsolatos kérdésekre 2 munkanapon belül válaszol.

13.3. A Szoftverrel vagy a weboldallal kapcsolatos panaszokat ugyancsak a Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címén kérjük bejelenteni, amelyek a Szolgáltató minden esetben kivizsgál és amelyekre törekszik a leghamarabb, de legfeljebb harminc napon belül érdemi választ adni.

 

Egyéb rendelkezések

14.1. Szerződő Felek mindazokat az információkat, dokumentumokat és adatokat, amelyekhez a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bármilyen formában hozzájutottak, üzleti titoknak tekintik és csak saját belső tevékenységi körükben használhatják fel és harmadik személy részére azokat semmilyen formában át nem adhatják, és nyilvánosságra nem hozhatják.

14.2. Ha jelen szerződés bármely pontja érvénytelen lenne, az a szerződés többi pontjainak érvényességét nem érinti.

14.3. A Szoftver felhasználási jogának engedélyezése és a jelen általános szerződési feltételek kizárólag gazdasági tevékenység végzése céljából és nem fogyasztónak minősülő felhasználó által megkötött szerződésekre vonatkozik.

14.4. A jelen szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

14.5. A felek kijelentik, hogy esetleges vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni.

14.6. Szerződő Felek az esetleges jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki.